Algemene voorwaarden CrossFit 1693

Artikel 1 Definities

CrossFit 1693 ofwel CF1693: Natuurlijke of rechtspersoon die als CrossFit Affiliate een overeenkomst sluit betreffende CrossFit-activiteiten.

Het Lid ofwel de deelnemer: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot CrossFit-activiteiten.

CrossFit: Een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen CF1693 en het Lid ter zake CrossFit 1693.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende CrossFit, die tussen CF1693 en het Lid worden gesloten.

2.2

Bij minderjarigen is een handtekening van de ouder, verzorger of voogd verplicht.

2.3

Leden dienen de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen en deze, evenals de huisregels, na te leven. Deze zijn te allen tijde te bekijken op de website van CrossFit 1693 (www.crossfit1693.nl).

2.4

CrossFit 1693 heeft het recht de algemene voorwaarden en huisregels zonder aankondiging aan te passen.

Artikel 3 Risico’s en Aansprakelijkheid

3.1

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit 1693, is geheel voor eigen risico van het Lid.

3.2

CrossFit 1693 en de coaches aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leden. Leden dienen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor eigendommen.

3.3

CrossFit 1693 en de coaches aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel, blessures en daaruit voortvloeiende schade opgelopen in de box of op het terrein van CrossFit 1693. Lessen en trainingen worden gegeven door bekwame coaches welke op en aanwijzingen geven om bewegingen juist uit te voeren en voorwerpen juist te gebruiken.

3.4

Eventuele kosten door opgelopen schade, blessures of letsel kunnen niet verhaald worden op CrossFit 1693 of de coaches.

3.5

Het Lid zal zowel CrossFit 1693 als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

3.6

CrossFit 1693 is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.

Artikel 4 Klachten

Met eventuele klachten met betrekking tot CrossFit 1693 kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de coach of eigenaar. In tweede instantie kan er via de mail contact gezocht worden.

Artikel 5 Rooster en Openingstijden

5.1

CrossFit 1693 is gerechtigd om de CrossFit 1693 box geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

5.2

CrossFit 1693 is gerechtigd de CrossFit 1693 box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.3

Indien de CrossFit 1693 box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het Lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.4

CrossFit 1693 is gerechtigd de openingstijden of het rooster van CrossFit 1693 tijdelijk of blijvend te wijzigen.

5.5

CrossFit 1693 is gerechtigd om de vestiging te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien de verhuizing buiten een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde vestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing.

Artikel 6 Lidmaatschap, Termijn en Betaling

6.1

Een lidmaatschapsovereenkomst bij CrossFit 1693 wordt aangegaan voor ten minste drie maanden, startend vanaf de eerstvolgende volle kalendermaand na de ingangsdatum overeenkomst. Het lidmaatschap kan daarna maandelijks worden opgezegd, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Ingaande per eerstvolgende volledige kalendermaand.

6.2

Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso tenzij anders afgesproken.

6.3

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

6.4

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de CrossFit 1693 faciliteiten. Is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.

6.5

Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.crossfit1693.nl of op te vragen bij de coach of eigenaar in de CrossFit 1693 box.

6.6

Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend vooruit via automatische incasso of indien anders besproken.

6.7

Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pintransactie heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan CrossFit 1693 dient te verstrekken. Indien het Lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.

6.8

Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit 1693 van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bankrekening of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het Lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verontschuldigde bedrag te voldoen. Het is tevens toegestaan het verontschuldigde bedrag te voldoen middels pintransactie in de CrossFit 1693 box. CrossFit 1693 is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging en/of herinnering op schrift en/of e-mail administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is CrossFit 1693 gerechtigd om het account, en daarmee de toegang tot de CrossFit 1693 box, te blokkeren. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 6.3 hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

6.9

CrossFit 1693, SportBit- en BTWB-account worden en/of blijven geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan bovendien de toegang tot de CrossFit 1693 box worden geweigerd. Daarenboven is CrossFit 1693 gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschap overeenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

6.10

CrossFit 1693 behoudt zich het recht de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

6.11

Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van CrossFit 1693 of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit 1693 waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6.12

Abonnementen geven recht op een aantal trainingen per week. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te naar een volgende week.

6.13

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoeld in artikel 6.1.

6.14

Inschrijven voor een training dient gedaan te worden middels het inschrijfsysteem (SportBit).

6.15

Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

6.16

Het Lid is zich er van bewust dat er per training een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, hierdoor kan de mogelijkheid ontstaan dat er niet op het gewenste tijdstip getraind kan worden. Hiervoor vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6.17

De lidmaatschapsvorm kan in overleg gewijzigd worden. Upgraden van de lidmaatschapsvorm is direct van kracht. Bij downgraden van de lidmaatschapsvorm gelden de wijzigingen per ingang van de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Artikel 7A Lidmaatschap Bevriezen

7A.1

Bevriezen van een lidmaatschap is in bijzonder gevallen toegestaan. Als het Lid geen gebruik wenst te maken van de aangeboden sportactiviteiten van CrossFit 1693 voor onbepaalde tijd. Bijzondere gevallen als beschreven Artikel 7A.5. Bevriezing kan enkel en alleen vanaf een eerstvolgende volledige kalendermaand.

7A.2

Bevriezen van een lidmaatschap door het Lid en/of Gezinslid geschiedt door, het invullen van het Automatische incasso formulier ter bevriezing.

7A.3

Kosten lidmaatschap bevriezen zijn 25 euro per kalendermaand, zolang de lidmaatschap overeenkomst geldig is.

7A.4

Tijdens de bevriezing- periode is het niet mogelijk de lidmaatschap overeenkomst te beëindigen.

7A.5

Bevriezen is alleen mogelijk indien sprake is van, blessure, ziekte of langdurig buitenlands verblijf. Indien men zich beroept op blessure en/of ziekte dient er een doktersverklaring schriftelijk te worden overhandigd. Indien men zich beroept op langdurig buitenlands verblijf, minimaal 1 kalendermaand, dient er schriftelijk een vliegticket en/of reisbescheiden te worden overhandigd ter bevestiging.

Artikel 7B Bevriezing Opheffen

7B.1

Indien het Lid zijn bevriezing wilt opheffen kan dit pas bij de start van een nieuwe kalendermaand. Tenzij anders schriftelijk en/of mondeling afgesproken.

7B.2

Het Lid dient dan bij zijn eerstvolgende bezoek een Automatische incasso formulier ter activering van het lidmaatschap in te vullen.

7B.3

Indien een Lid, in de lopende kalendermaand, zijn bevriezing wenst op te heffen, word het verschuldigde lidmaatschap bedrag verrekend en voldaan middels pin en/of contant in de CrossFit 1693 box.

7B.4

Indien een Lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen direct na zijn bevriezing- periode, geschiedt dat volgens de in artikel 6 geldende bepalingen.

Artikel 8 Beëindiging Lidmaatschap

8.1

Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient te geschieden in de CrossFit 1693 box door het mondeling, dan wel schriftelijk via mail naar info@crossfit1693.nl.

8.2

Het Lid houdt rekening met de opzegtermijn van één maand. Als de incasso reeds heeft plaatsgevonden, zal na opzegging nog éénmaal een incasso plaatsvinden.

8.3

CrossFit 1693 behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de coach, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere abonnementsduur vervalt.

Artikel 9 Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit 1693 aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en CrossFit 1693 zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit 1693 is gevestigd.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1

CrossFit 1693 verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

10.2

CrossFit 1693 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit 1693 en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit 1693.

10.3

Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit 1693 kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit 1693.

Artikel 11 Verboden mee te nemen of te gebruiken

11.1

Alle soorten glaswerk, (stenen) flessen, alcoholische dranken, drugs en dergelijke.

11.2

Voorwerpen en middelen die de deelnemer en medebezoekers lichamelijk letsel kunnen toebrengen, zoals wapens, messen, injectienaalden (met uitzondering van medisch gebruik).

11.3

Overige goederen die niet in een CrossFit box thuishoren. Dit ter beoordeling van de coach of eigenaar.

Artikel 12 Weigering toegang en/of verwijdering

12.1

De toegang kan worden ontzegd, of personen kunnen uit de CrossFit box worden verwijderd:

  • In het geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van de coach of eigenaar;
  • Het niet naleven van de huisregels;
  • Indien men één of meerdere goederen als genoemd in artikel 11 bij zich heeft;
  • Indien men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert;
  • Bij wangedrag;
  • Bij seksuele intimidatie;
  • Bij diefstal en/of vandalisme;
  • Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of open wonden;
  • Bij het niet nakomen van één of meerdere van de hiervoor genoemde algemene voorwaarden.

12.2

Indien strafbare feiten worden gemeld, of indien een persoon hierop door de coach wordt betrapt, wordt onmiddellijk de eigenaar ingeschakeld. De situatie wordt beoordeeld en bepaald of voor deze situatie de politie wordt gewaarschuwd.